Často kladené otázky | Garanční systém finančního trhu

Často kladené otázky

1. Jak se dozvím o zahájení výplaty?

Vkladatelé ERB bank budou informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému www.garancnisystem.cz, facebookových stránek Garančního systému www.facebook.com/gsft.cz, na pobočkách ČS a jejich webových stránkách nebo na pobočkách a webových stránkách ERB bank. Doporučujeme také sledovat sdělovací prostředky, především denní tisk a zpravodajské servery.

2. Je oprávněna náhradu pohledávky z vkladu převzít jakákoliv osoba, která byla oprávněna disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky?

Ne, náhradu vkladu je oprávněna převzít pouze oprávněná osoba, kterou je dle Zákona o bankách zpravidla osoba, na kterou je účet u ERB bank veden (v zákonem uvedených speciálních případech též vlastník finančních prostředků na účtu). Pouhé oprávnění disponovat s prostředky na účtu u ERB bank (např. u tzv. disponentů), aniž by dotčená osoba byla osobou, na kterou je účet veden, nezakládá oprávnění k převzetí náhrady pohledávky z vkladu.

3. Musí se podpis zmocnitele na Plné moci úředně ověřovat?

Ano.

4. Kolik nejvíce mi bude Garančním systémem vyplaceno?

Garanční systém bude vyplácet dle Zákona o bankách náhrady vkladů do výše 100 %, v případě základních a institucionálních náhrad však maximálně do limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016, kurzový lístek k 11. říjnu 2016 naleznete zde). V Zákonem výslovně vyjmenovaných případech je možné požádat o tzv. zvýšenou náhradu vkladu v rozsahu převyšujícím částku 2 702 000 Kč, nejvýše však o dalších 2 702 000 Kč.

5. V jaké podobě dostanu své peníze?

Peníze vám budou převedeny na váš jiný účet (tj. bezhotovostní převod) nebo vyplaceny v hotovosti. Postup pro hotovostní výplaty viz Postup a doporučení.

6. Může vyplácející banka (tedy Česká spořitelna) vyplatit náhrady vkladů na více bankovních účtů nebo pouze na jeden účet?

Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu bezhotovostním převodem na účet, který klient zadá. V tomto případě není možno náhradu dělit a zasílat na více účtů, náhrada může být vždy odeslána v plné výši pouze na jeden účet. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný doklad.

7. Jak je to s vklady nad pojištěný zákonný limit 100 000 EUR, tedy nad 2 702 000 Kč?

Vklady jsou pojištěny do limitu 100 000 EUR, tedy aktuálně pro klienty ERB bank do výše 2 702 000 Kč (kurz ČNB k rozhodnému dni 11. října 2016, kurzový lístek k 11. říjnu 2016 naleznete zde). To znamená, že do této výše budou náhrady vyplaceny všem oprávněným osobám. Pokud vklad přesáhne tuto výši a zároveň není doloženo, že klient má nárok na zvýšenou náhradu, pak finanční prostředky nad rámec zákonného limitu nemohou být klientovi vyplaceny z Garančního systému. Více informací k pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR naleznete zde.

8. Jak je to s úroky z prodlení (např. pokud nebyl realizován příkaz k převodu finančních prostředků ze strany ERB bank). Budou Garančním systémem vyplaceny?

Do zákonného limitu jsou pojištěny jistiny vkladů a úroky z vkladů vypočtené k rozhodnému dni, tzn. pojištěny jsou vklady vč. úroků dle stavu k 11. říjnu 2016, tj. ke dni, kdy bylo vydáno Oznámení ČNB o neschopnosti ERB bank dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Úroky z prodlení však pojištěny nejsou a takovou pohledávku je nutné uplatnit vůči ERB bank v příslušném řízení.

9. Poskytne se náhrada i za naběhlé úroky z vkladu a za jaké období?

Dle příslušných ustanovení Zákona o bankách jsou pojištěny vklady a úroky naběhlé k rozhodnému dni, tj. ke dni, kdy ČNB doručila Garančnímu systému oznámení o neschopnosti ERB bank dostát svým smluvním a zákonným závazkům. Náhrada se tedy poskytuje i za úroky z vkladu naběhlé do rozhodného dne (včetně), tj. do 11. října 2016. Úroky z vkladu, které by případně naběhly po rozhodném dni, pojištěny nejsou a náhrada vkladu se na ně nevztahuje (i když byla původně sjednána splatnost vkladu s pozdějším datem, než je rozhodný den). Stejně tak nejsou pojištěny úroky z prodlení (např. když splatnost vkladu nastala před rozhodným dnem a vklad nebyl ERB bank vyplacen).

10. Poskytne se náhrada úroků z vkladu již po srážkové dani?

Ano, výplata náhrady pohledávek z vkladů včetně přirostlých úroků je již snížena o srážkovou daň dle příslušných předpisů.

11. Kdy je možné se dostavit k vyplacení náhrady pohledávky z vkladu, u nějž byla splatnost sjednána po datu zahájení výplaty náhrad?

Z hlediska výplaty náhrady pohledávky z vkladu je nerozhodné, zda splatnost vkladu byla sjednána až k datu pozdějšímu, než je datum zahájení výplaty náhrad pohledávek z vkladu. Náhrada pohledávky z vkladu se poskytuje od prvního dne zahájení výplaty náhrad dle stavu k rozhodnému dni (tj. ke dni doručení oznámení ČNB o neschopnosti ERB bank dostát svým závazkům) bez ohledu na to, zda splatnost vkladu byla sjednána až později. To znamená, že i když původní splatnost vkladu byla sjednána např. až za několik měsíců po dni zahájení výplat, náhrada pohledávky z vkladu bude poskytnuta již od prvního dne zahájení výplaty náhrad (dle stavu k rozhodnému dni).

12. Co dělat, když se dostavím na vyplácející pobočku České spořitelny a nejsem v seznamu oprávněných osob k převzetí náhrady pohledávek z vkladů? Nebo v seznamu jsem, ale nesouhlasím s výší vyplacené náhrady?

V obou těchto případech je potřeba využít proces reklamace. Tzn. vyplnit reklamační protokol, který lze obdržet přímo na pobočce ČS nebo je ke stažení zde. Vyplněný reklamační formulář je potřeba zaslat na adresu Garančního systému finančního trhu (Týn 1, Praha 1 110 00) nebo elektronicky na e-mail email.