Co s sebou? | Garanční systém finančního trhu

Co s sebou?

  • Fyzická osoba = občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas).
  • Fyzická osoba = podnikatel (OSVČ) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis ze živnostenského rejstříku.
  • Právnická osoba (obchodní společnost, občanské sdružení, atd.) – originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný platný výpis z OR/z jiného veřejného rejstříku ne starší 1 měsíce a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.

  • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

kompletní přehled dokladů

V případě výplaty náhrady vkladu musí klient předložit doklad opravňující ho k vyzvednutí vkladu – přehled dokladů (doc).

Plná moc

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladů z Garančního systému – vzor této plné moci je k dispozici ke stažení zde. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na pobočkách České spořitelny.

Zvýšené náhrady pohledávek z vkladu

Pro uplatnění nároku na výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladu je třeba zaslat na adresu Garančního systému žádost, na základě které žadatel prokáže splnění podmínek pro výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladu podle § 41ea a § 41eb Zákona (žádost je nutno doručit na adresu Garančního systému nejpozději do 11. prosince 2016).  Informace o způsobu podávání žádostí a příslušné formuláře naleznete zde.

Žadatel bude pak o posouzení žádosti informován písemně.

proces reklamace

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Níže najdete reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu – reklamační protokol (doc).