Shrnutí situace a důležité termíny | Garanční systém finančního trhu

Shrnutí situace a důležité termíny

Garanční systém finančního trhu (dále též "Garanční systém") obdržel v souladu s ustanovením § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále též "Zákon o bankách") dne 11. října 2016 Oznámení České národní banky (dále též "Oznámení ČNB") o neschopnosti ERB bank, a.s. (dále jen "ERB bank") dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet následující typy náhrad pohledávek z vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli ERB bank, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016, kurzový lístek k 11. říjnu 2016 naleznete zde ).
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí institucionálního klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu  2 702 000 Kč na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží v souladu s § 41ea a § 41eb Zákona o bankách, ve znění pozdějších předpisů nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu. Více informací o tzv. dočasně vysokých vkladech naleznete zde.  

KDY NEJDŘÍVE SE DOSTANU K PENĚZŮM?

Výplaty zvýšených náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad za tzv. dočasně vysoké zůstatky) zahájí Garanční systém v souladu s § 41eb odst. 4 Zákona o bankách dne 11. února 2017 (a to na základě podaných žádostí oprávněných osob, které doložily nárok na zvýšenou náhradu příslušnými doklady a doručily žádost Garančnímu systému do 11. prosince 2016). Všechny typy výplat budou probíhat prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s. (dále též "ČS") v době otvíracích hodin jednotlivých poboček po dobu tří let od data jejich zahájení. 

KDE NAJDU INFORMACE O VYPLÁCEJÍCÍ BANCE?